Duurzaamheidsbeleid

Duurzaamheidsbeleid – NL

Beleidsoverzicht & doel

Het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) beleid van Online Multi Stores verwijst naar onze verantwoordelijkheid ten opzichte van onze omgeving. Het bestaan van Online Multi Stores staat niet op zichzelf. Het is onderdeel van een groter systeem van mensen, waarden, andere organisaties en de natuur. De sociale verantwoordelijkheid van een bedrijf is om terug te geven aan de wereld, net zoals deze aan ons geeft.

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Ons bedrijfsbeleid inzake Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) beschrijft onze inspanningen om terug te geven aan de wereld zoals die aan ons geeft.

Toepassingsgebied

Dit beleid is van toepassing op ons bedrijf en zijn dochterondernemingen. Het kan ook betrekking hebben op leveranciers en partners.

Beleidselementen

Wij willen een verantwoordelijk bedrijf zijn dat voldoet aan de hoogste normen van ethiek en professionalisme. De sociale verantwoordelijkheid van ons bedrijf valt uiteen in twee categorieën: naleving en proactiviteit. Naleving verwijst naar de inzet van ons bedrijf voor legaliteit en de bereidheid om maatschappelijke waarden in acht te nemen. Proactiviteit is elk initiatief om de mensenrechten te bevorderen, gemeenschappen te helpen en onze natuurlijke omgeving te beschermen.

 

Naleving

Legaliteit

Ons bedrijf zal:

 • De wet respecteren
 • Haar intern beleid respecteren
 • Ervoor zorgen dat al haar bedrijfsactiviteiten wettig zijn
 • Elk partnerschap en elke samenwerking open en transparant houden

Bedrijfsethiek

Wij doen altijd zaken met integriteit en respect voor de mensenrechten. We bevorderen:

 • Veiligheid en eerlijk zakendoen
 • Respect voor de consument
 • Anti-omkoping en anti-corruptie

 

Voorbeelden van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het milieu beschermen

Ons bedrijf erkent de noodzaak om de natuurlijke omgeving te beschermen. Ons milieu schoon en onvervuild houden is een voordeel voor iedereen. Wij zullen altijd de beste praktijken volgen bij het verwijderen van afval en het gebruik van chemische stoffen. Ook rentmeesterschap speelt een belangrijke rol.

Mensen beschermen

We zullen ervoor zorgen dat we:

 • De gezondheid en veiligheid van onze werknemers en gemeenschap niet in gevaar brengen.
 • Het leven van lokale en inheemse mensen niet schaden.
 • Diversiteit en inclusie ondersteunen.

Mensenrechten

Ons bedrijf zet zich in voor de bescherming van de mensenrechten. Wij zijn een toegewijde werkgever met gelijke kansen en houden ons aan alle eerlijke arbeidspraktijken. Wij zullen ervoor zorgen dat onze activiteiten niet direct of indirect de mensenrechten in enig land schenden (bijvoorbeeld dwangarbeid).

 

Proactiviteit

Donaties en hulp

Ons bedrijf kan een budget aanhouden om geldelijke donaties te doen. Deze donaties zullen gericht zijn op:

 • Kunst, onderwijs en gemeenschapsevenementen te bevorderen.
 • Het verlichten van mensen in nood.

Vrijwilligerswerk

Ons bedrijf zal zijn werknemers aanmoedigen om vrijwilligerswerk te doen. Zij kunnen vrijwilligerswerk doen via intern of extern georganiseerde programma’s. Ons bedrijf kan vrijwilligersevenementen van andere organisaties sponsoren.

Behoud van het milieu

Naast de wettelijke verplichtingen zal ons bedrijf het milieu proactief beschermen. Voorbeelden van relevante activiteiten zijn:

 • Recycling
 • Behoud van energie
 • Het organiseren van herbebossingsexcursies
 • Milieuvriendelijke technologieën gebruiken

De gemeenschap steunen

Ons bedrijf kan investeringen in de gemeenschap en onderwijsprogramma’s initiëren en ondersteunen. Het kan bijvoorbeeld partnerschappen aangaan met leveranciers voor de bouw van openbare gebouwen. Het kan steun verlenen aan non-profitorganisaties of bewegingen ter bevordering van culturele en economische ontwikkeling van wereldwijde en lokale gemeenschappen.

Leren

Wij zullen actief investeren in O&O. Wij staan open voor suggesties en luisteren aandachtig naar ideeën. Ons bedrijf zal proberen zijn werkwijze voortdurend te verbeteren.
Ons bedrijf zet zich in voor het Global Compact van de Verenigde Naties. Wij zullen er alles aan doen om onze identiteit als maatschappelijk bewuste en verantwoordelijke onderneming te promoten. Het management moet dit beleid op alle niveaus uitdragen. Managers zijn ook verantwoordelijk voor het oplossen van eventuele MVO-kwesties.

 


 

Sustainability Policy – ENG

Policy brief & purpose

Online Multi Stores’ Corporate Social Responsibility (CSR) policy refers to our responsibility toward our environment. Online Multi Stores’ existence is not lonely. It’s part of a bigger system of people, values, other organizations and nature. The social responsibility of a business is  to give back to the world just as it gives to us.

What is corporate social responsibility?

Our Corporate Social Responsibility (CSR) company policy outlines our efforts to give back to the world as it gives to us.

Scope

This policy applies to our company and its subsidiaries. It may also refer to suppliers and partners.

Policy elements

We want to be a responsible business that meets the highest standards of ethics and professionalism.

Our company’s social responsibility falls under two categories: compliance and proactiveness. Compliance refers to our company’s commitment to legality and willingness to observe community values. Proactiveness is every initiative to promote human rights, help communities and protect our natural environment.

 

Compliance

Legality

Our company will:

 • Respect the law
 • Honor its internal policies
 • Ensure that all its business operations are legitimate
 • Keep every partnership and collaboration open and transparent

Business ethics

We’ll always conduct business with integrity and respect to human rights. We’ll promote:

 • Safety and fair dealing
 • Respect toward the consumer
 • Anti-bribery and anti-corruption practices

 

Examples of Corporate Social Responsibility

Protecting the environment

Our company recognizes the need to protect the natural environment. Keeping our environment clean and unpolluted is a benefit to all. We’ll always follow best practices when disposing garbage and using chemical substances. Stewardship will also play an important role.

Protecting people

We’ll ensure that we:

 • Don’t risk the health and safety of our employees and community.
 • Avoid harming the lives of local and indigenous people.
 • Support diversity and inclusion.

Human rights

Our company is dedicated to protecting human rights. We are a committed equal opportunity employer and will abide by all fair labor practices. We’ll ensure that our activities do not directly or indirectly violate human rights in any country (e.g. forced labor).

 

Proactiveness

Donations and aid

Our company may preserve a budget to make monetary donations. These donations will aim to:

 • Advance the arts, education and community events.
 • Alleviate those in need.

Volunteering

Our company will encourage its employees to volunteer. They can volunteer through programs organized internally or externally. Our company may sponsor volunteering events from other organizations.

Preserving the environment

Apart from legal obligations, our company will proactively protect the environment. Examples of relevant activities include:

 • Recycling
 • Conserving energy
 • Organizing reforestation excursions
 • Using environmentally-friendly technologies

Supporting the community

Our company may initiate and support community investment and educational programs. For example, it may begin partnerships with vendors for constructing public buildings. It can provide support to nonprofit organizations or movements to promote cultural and economic development of global and local communities.

Learning

We will actively invest in R&D. We will be open to suggestions and listen carefully to ideas. Our company will try to continuously improve the way it operates.

Our company is committed to the United Nations Global Compact. We’ll readily act to promote our identity as a socially aware and responsible business. Management must communicate this policy on all levels. Managers are also responsible for resolving any CSR issues.

Contact

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Neem dan telefonisch of per e-mail contact met ons op. Je kunt ook ons contactformulier gebruiken!

"*" geeft vereiste velden aan